Misja

VIA Polonia - Grupa Inwestycyjna

Dobra komunikacja i odpowiedzialne traktowanie klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych świadczy o trosce Grupy VIA POLONIA o swoje najbliższe otoczenie. Relacje budowane są w oparciu o zaufanie oraz na zasadzie partnerstwa.

Prowadzenie działalności w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz jej szeroki zakres sprawiają, że efektywna współpraca może odbywać się jedynie w oparciu o dialog. Poznawanie oczekiwań interesariuszy oraz dialog oparty na wspólnym poznawaniu potrzeb i wymianie informacji jest źródłem nowych pomysłów i innowacji, co z kolei przekłada się na lepsze efekty biznesowe.

Cele strategiczne Grupy VIA POLONIA w obszarze „dialog i budowanie relacji” to:

  1. wspieranie rozwoju lokalnej społeczności,
  2. przyjęcie formuły dialogu z każdą z kluczowych grup interesariuszy,
  3. budowa skutecznej komunikacji dotyczącej obszaru zrównoważonego rozwoju,
  4. budowa etycznej kultury Grupy VIA POLONIA.

Spółki, które wchodzą w skład Grupy VIA POLONIA w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju regionów, w których są zlokalizowane. Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych przejawia się we wspieraniu projektów naukowych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych. Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej jest efektem dotychczasowych dobrych praktyk oraz strategicznego podejścia.

Aktywność Grupy VIA POLONIA w wielu zróżnicowanych obszarach od projektów artystyczno-kulturalnych, przez sportowe po gospodarcze podkreśla zaangażowanie oraz chęć wzmacniania relacji z mieszkańcami regionów, w których zlokalizowane są jednostki Grupy.